teami2i news
Teami2i News

SPORTS

c¡k¡« GJa¢c«

c¡k¡« GJa¢c«

¨lk뢫L®Tx: J¢l£o® dj¬Tc·¢v Bm§¡oQi« ©YT¢ Cɬ C¼® GJa¢c ±J¢´×® djØji¢¨k Alo¡c¨· GJa¢c·¢c¢s¹¤¼¤. ¨To®×® djØji®´¤ h¤Ø® BÅl¢m§¡o·¢©k´¤ij¡u Cɬ c¬¥o¢kuV¢v Hj¤ l¢Qi« ±dY£È¢´¤¼¤h¤X®T®. F¼¡v, Alo¡c hËjl¤« Qi¢µ® djØj 4~0c® o§Éh¡´¤¼Y¢c¡X® J¢l£o® Cs¹¤¼Y®. CY® J¢l£o® fªqt cZ¡u h´kë« dsi¤Ji¤« ¨Oi®Y¤. djØji¤« GJa¢c·¢¨k H¼¡« cØt dal¢i¤« cné¨dç¶ Ì¢Y¢´® Cɬ´® c¡X©´T® Hr¢l¡´¡u Hj¤ Qi« AY¬¡lm¬h¡X®. c¡¶¢¨k d¤k¢Jw l¢©am·¤ ¨Ok뤩ءw ©Jlk« Fk¢Jq¡J¤¼ J¡r®Oi¡X® oh£dJ¡k·® c¡« JX®TY®.

Hj¤ ltnh¡i¢ GJa¢c s¡Æ¢«L¢v H¼¡«Ì¡c·® l¢j¡Q¢µ¢j¤¼ T£« Cɬ´® c¬¥o¢kuV¢v djØj ¨¨Jl¢¶©Y¡¨T H¼¡« Ì¡c« H¡o®©±Tk¢ii®´¤ l¢¶¤¨J¡T¤©´X®T¢l¼¤. djØji¢¨k Ba¬ hËj« 24 sxo¢c¤ ©Y¡×©dç¡w jX®T¡« hËj·¢v V´®lt·® k¥i¢o® c¢ih±dJ¡j« 15 sxo¢c¤ dj¡Qi« o½Y¢©´X®T¢l¼¤. ©Y¡vl¢i¢©k´¤ c£¹¤Ji¡i¢j¤¼ h¥¼¡« hËj·¢v hb¬c¢ji¤¨T Jj¤·¢v ±d©Y¬J¢µ® c¡iJu h©p±zo¢«L® ©b¡X¢i¤¨Ti¤« H¡wsªX®Tt jl£±z Q©VQi¤¨Ti¤« Bt. Am§¢¨usi¤« f¡×¢«L® h¢Jl¢v hËj« ohc¢ki¡´¡u o¡b¢µ¤.

C©Y¡¨T ©b¡X¢´¤« J¥¶t´¤« c¡k¡« hËjl¤« Qi¢µ® djØji¢v oQ£lh¡J¡u Aloj« kg¢µ¤. F¼¡v, c¡k¡« GJa¢c·¢v c¬¥o¢kuV® Gr¤l¢´×¢¨us h¢Jµ Qi« ©cT¢ djØj o§Éh¡´¢. Ba¬ h¥¼¤ hËj¹q¢k¤« ©T¡o® l¢Qi¢µ c¡iJu ©b¡X¢ J¢l£o¢¨c f¡×¢«L¢c¤ l¢T¤Ji¡i¢j¤¼¤. jX®T¤ hËj·¢v BY¢©Zit l¢Qi¢µ¤ h¥¼¡« hËj·¢v Qi·¢¨us l´¢k¤¨h·¢. C©Y·¤Tt¼® c¡k¡« GJa¢c·¢v Hj¤ Qi« ±dY£È¢µ® ©T¡o® ©cT¢i oztmJt f¡×¢«L® ¨Yj¨ºT¤·¤. F¼¡v, Al¢¨Ti¤« dj¡Qih¡i¢j¤¼¤ e-k«.